Kamu Sağlık Tesisleri Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kamu Sağlık Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Soru 14 ) İlgili uzman gözetiminde faaliyet göstermesi gereken psikoloğun (kadrolu), ruh sağlığı ve hastalıkları branşı bulunmaması durumunda mesleğiyle ilgili faaliyet gösterip gösteremeyeceği hususunda;

Güncelleme Tarihi: 28/02/2018

Cevap 14)1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un Ek 13 üncü maddesinde ve 22/05/2014 tarih ve 29007 sayılı Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinde sağlık meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarına yer verilmiştir.

Psikolog; 22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan “Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” te “Sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları” arasında yer almıştır. Anılan Yönetmelikte psikoloğun görevleri “ Psikoloji lisans eğitimi üzerine ilgili mevzuatına göre Bakanlıkça uygun görülen psikolojinin tıbbi uygulamalarıyla ilgili sertifikalı eğitim almış ve/veya yeterliliğini belgelemiş psikologlar, klinik psikoloğun sorumluğunda test teknik ve yöntemlerini uygular ve raporlar, hasta görüşmesi yapar. Psikolojik rehabilitasyon hizmeti, afet ve kriz ile özel alanlara yönelik psikolojik destek hizmeti verir. Taburcu olan hastaların izlem, görüşme, danışmanlık hizmetlerine katkı sağlar..” denilmektedir.

Psikologlar tarafından yapılan “Zeka ve gelişim değerlendirmeleri, disleksi ve otizme yönelik destek, sınav kaygısıyla baş etme, öfke ve stres yönetimi, sorun çözme becerilerinin gelişimine yönelik destek, kreş anaokulu ve kolejlere gözlem, veli görüşmesi, seminer, çeşitli kurumlara personel motivasyon toplantıları, uygulamalı olarak deneyimsel yaşam atölyesi, bilimsel düşünme becerileri konularında danışmanlık hizmeti verip veremeyeceği” gibi hususlar psikolog tarafından yapılabilmektedir. Klinik Psikolog tarafından yapılan “bilişsel davranış terapisi, sorun çözme terapisi, Karia grup terapisi, travma odaklı terapi, cinsel, aile, çift, oyun terapisi psikodrama, zeka testleri, kişilik testleri, sınav kaygısı, mutsuzluk, isteksizlik, kayıp, yas terapisi, öfke kontrolü, stresle baş etme, disleksi ve otizm davranış sorunlarında danışmanlık hizmeti” nin klinik psikolog tarafından yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede psikolog mesleği ile ilgili faaliyet gösterebilecektir.