Kamu Sağlık Tesisleri Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kamu Sağlık Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Soru 11)Belediyelere tahsis edilmiş kadro dışında, belediye sağlık tesislerinde (tıp merkezi, poliklinik, vb) norm kadro fazlası uzman hekim, pratisyen hekim, diş hekimi ve yardımcı sağlık personeli çalıştırılmasına izin verilip verilmemesi konusunda;

Güncelleme Tarihi: 27/02/2018

Cevap 11)Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinde hastanesi bulunan veya bu tarihten sonra hastane açan belediyelerde, norm kadro standartları cetvelinde belirlenen personel sayısının yetersiz kalması durumunda, 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde yatak sayısı itibarıyla öngörülen kadro sayılarını aşmamak üzere ihdas edilecek kadrolar belediyenin personel kadrosuna eklenir.” hükmü ile sağlık personeli yer almaktadır.

Belediyelerde norm kadro olarak kabul edilen tabip kadroları 657 Devlet Memurları Kanunu Madde 4 ün (b) fıkrasınca değerlendirilmektedir. 3359 sayılı Kanun gereğince belediye kadrosunda yada kadro dışı sözleşmeli hekim çalıştırılabilmektedir. Bunun dışında tabip veya uzman tabip çalıştırılamamaktadır. (2 ve 3 üncü maddelerde de bu kapsamdadır.-Sözleşmeli personel olarak, kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esas ve Sartlarla tabip veya uzman tabiplerin; zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları denilmekte olup, belediye kadrosunda yada kadro dışı sözleşmeli hekim, diğer sağlık personeli çalıştırılabilmektedir.)